Frank Willaert
Tijdens het goed bezochte openbare gedeelte van de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden werd de Kruyskampprijs officieel overhandigd aan Veerle Fraeters en Frank Willaert voor hun editie van de Liederen van Hadewijch, verschenen bij de Historische Uitgeverij in 2009. De derde editeur, Louis Peter Grijp, kon wegens andere engagementen niet aanwezig zijn. De laudatio werd uitgesproken door het bestuurslid dr Jeanne Verbij-Schillings. In zijn dankwoord namens de drie laureaten beschreef Frank Willaert kort de lange en arbeidsintensieve ontstaansgeschiedenis van de editie, waarin ook talrijke collega’s en vooral de uitgever Patrick Everard een groot aandeel hebben gehad. In het tweede deel van zijn toespraak haalde hij scherp uit tegen de onderschatting van het belang van monografieën en tekstedities in het huidige universitaire bestel, en noemde daarbij als niet na te volgen voorbeeld het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Humane en Sociale Wetenschappen. “Op korte termijn dreigt een essentiële troef van de geesteswetenschappen te worden ingeruild voor de illusie van de universele meetbaarheid: de verbinding van grote wetenschappelijkheid en even grote toegankelijkheid, en daarmee de mogelijkheid om een brug te slaan tussen universiteit en gemeenschap”. Hij dankte de Maatschappij voor de prijs, en wees op haar belangrijke taak erover te helpen waken “dat in een wereld waar het tellen het denken lijkt te verdringen, meten toch niet weten wordt verward.”

Leave a Reply