Frank Willaert
Archive

Mike Kestemont heeft een post-docmandaat van het FWO bekomen voor drie jaar. In zijn onderzoek zal hij drie casussen benaderen vanuit de stilometrie: het œuvre van de Bijbelvertaler van 1360; zes Oudfranse bewerkingen van de Latijnse Pseudo-Turpinkroniek die in Vlaanderen en Noord-Frankrijk zijn ontstaan in het begin van de dertiende eeuw; een aantal elfde-eeuwse Latijnse hagiografieën van Vlaamse auteurs die in […]

Tijdens de ochtendvergadering van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gaf Frank Willaert een lezing onder de aan Kees Fens ontleende titel: Hadewijch. De belegering van een leegte? In die lezing betoogde hij dat drie recente voorstellen om Hadewijch te identificeren (als een recluse in Luik, als de eerste abdis van het Brabantse cisterciënserinnenklooster ‘s-Hertogendal, als een zekere […]

Tijdens het goed bezochte openbare gedeelte van de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden werd de Kruyskampprijs officieel overhandigd aan Veerle Fraeters en Frank Willaert voor hun editie van de Liederen van Hadewijch, verschenen bij de Historische Uitgeverij in 2009. De derde editeur, Louis Peter Grijp, kon wegens andere engagementen niet aanwezig zijn. De laudatio werd uitgesproken […]